1. Definities en interpretatie

1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte definities de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden:

de algemene verkoopvoorwaarden van Er Lolah;

Artikel:

een artikel uit deze Algemene Voorwaarden;

Bedenktermijn:

de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Bijlage:

een bijlage bij deze Algemene Voorwaarden;

Consument:

de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Er Lolah;

Dag:

kalenderdag;

Er Lolah:

de eenmanszaak Er Lolah Shawls zoals nader uiteengezet in Artikel 2;

Gegevensdrager:

elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht:

de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktermijn af te zien van de Overeenkomst

Herroepingsformulier:

het Europese modelformulier voor herroeping, dat als Bijlage 1 is opgenomen;

Overeenkomst:

de overeenkomst die tussen Er Lolah en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van de Producten, waarbij tot het sluiten van deze overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer Technieken;

Producten:

de producten, bestaande uit gereviseerde vintage shawls en bijbehorende accessoires die van tijd tot tijd door Er Lolah op haar website www.erlolah.nl ter verkoop worden aangeboden;

Technieken:

de technische middelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst zonder dat de Consument en Er Lolah gelijktijdig in dezelfde ruimte te hoeven te zijn samengekomen.


1.2. Tenzij anders is bepaald:

1.2.1. betekent schriftelijk tevens communicatie per e-mail; en

1.2.2. omvatten definities die het enkelvoud zijn gesteld tevens het meervoud en omgekeerd;

1.3. De Bijlagen maken een onlosmakelijk deel uit van deze Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (zonder Bijlagen) en de bepalingen in de Bijlagen, gaan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden voor.

2. Over Er Lolah

2.1. Er Lolah is een eenmanszaak gevestigd aan de Orionstraat 30, 3054 SR Rotterdam en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24486075 en heeft als Btw-identificatienummer: NL132715818B01

2.2. Er Lolah is per e-mail te bereiken op info@erlolah.nl of telefonisch op +31 (0)6 578 831 30.

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Er Lolah en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Er Lolah en de Consument.

3.2. Alvorens de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.3. Indien een aanbod van Er Lolah een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.4. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. De door Er Lolah gehanteerde foto’s zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Er Lolah niet.

3.5. De Consument is zich ervan bewust dat de Producten niet nieuw zijn en (deels) zijn samengesteld uit tweedehands shawls zijn die zijn gereviseerd. Sommige onderdelen van de Producten kunnen derhalve al jaren oud zijn.

3.6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. De Overeenkomst

4.1. Van alle Producten is slechts één exemplaar beschikbaar. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het Product, komt de Overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Er Lolah bevestigt de Consument de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Er Lolah is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

4.3. Er Lolah treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zij zorgt voor een veilige webomgeving en passende veiligheidsmaatregelen voor het elektronisch betalen voor de Producten.

4.4. Er Lolah behoudt zich het recht voor om op goede gronden de Overeenkomst niet aan te gaan. In dat geval zal zij gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5. Er Lolah zal uiterlijk bij levering van het Product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Gegevensdrager, meesturen:

4.5.1. het e-mailadres en telefoonnummer van Er Lolah waar de Consument met klachten terecht kan;

4.5.2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken;

4.5.3. de informatie over service na de aankoop van het Product;

4.5.4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product (waaronder BTW), de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst; en

4.5.5. het Herroepingsformulier.

4.6. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5, staat Er Lolah ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

5. Levering

5.1. Er Lolah zal de geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen dertig (30) Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

5.2. Het adres dat de Consument aan Er Lolah bekend maakt heeft te gelden als de plaats van levering.

5.3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Er Lolah tot het moment van bezorging aan de Consument.

5.4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk dertig (30) Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht van Er Lolah.

5.5. In het geval de situatie zoals beschreven in artikel 5.3 zich voordoet, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Na ontbinding zal Er Lolah het door de Consument betaalde bedrag onverwijld terugbetalen.

6. Betaling

6.1. Voor zover niet anders is overeengekomen in de Overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) Dagen na het ingaan van de Bedenktermijn, of bij het ontbreken van een Bedenktermijn binnen veertien (14) Dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

6.2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Er Lolah te melden.

6.3. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Er Lolah de Consument hierop wijzen en de Consument een termijn van veertien (14) Dagen gunnen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen

6.4. Na het uitblijven van betaling binnen de voornoemde veertien (14) Dagen termijn, is de Consument over het (nog) verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Er Lolah gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 15% over het openstaande bedrag met een minimum van EUR 40,-.

7. Herroepingsrecht

7.1. De Consument kan de Overeenkomst gedurende de Bedenktermijn van veertien (14) Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Er Lolah hoort graag waarom de Consument de koop wenst te herroepen teneinde haar dienstverlening te verbeteren, maar de Consument is niet verplicht een opgave van reden(en) te geven.

7.2. De Bedenktermijn gaat in op de Dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is:

7.2.1. het Product heeft ontvangen; of

7.2.2. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen.

7.3. Tijdens de Bedenktermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking.

7.4. De Consument zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De consument mag het Product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.5. In het geval de Consument het Product anders gebruikt dan toegestaan op grond van artikel 7.4, is de Consument aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product indien gebruik wordt gemaakt van het Herroepingsrecht.

7.6. Indien het Herroepingsrecht door de Consument op elektronische wijze wordt ingeroepen, bevestigt Er Lolah de ontvangst van deze melding spoedig door middel van een ontvangstbevestiging.

7.7. De Consument is gehouden het Product binnen veertien (14) Dagen na het uitoefenen van het Herroepingsrecht aan Er Lolah te retourneren. De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de Consument.

7.8. Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5.9 en 5.10, vergoedt Er Lolah alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten die door Er Lolah in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde Product, uiterlijk binnen veertien (14) Dagen volgend op de Dag waarop de Consument gebruik maakt van zijn Herroeppingsrecht.

7.9. Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, dan zal Er Lolah de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terugbetalen.

7.10. Tenzij Er Lolah aanbiedt het Product zelf af te halen, mag zij echter wachten met het terugbetalen tot zij het Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.11. Er Lolah gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

8. Klachtenregeling

8.1. Er Lolah behandelt klachten overeenkomstig de door haar bekend gemaakte klachtenregeling.

8.2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Er Lolah.

8.3. Er Lolah zal uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht hierop antwoorden. Als Er Lolah voorziet dat een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan zal zij uiterlijk binnen de genoemde termijn van veertien (14) dagen aan de Consument een bericht van ontvangst verzenden en een indicatie geven binnen welke termijn de Consument een meer uitvoerig antwoord op de klacht kan verwachten.

8.4. De Consument zal Er Lolah in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling zoals bedoeld in artikel 9.

9. Toepasselijk recht

9.1. Op de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2. Onverminderd de overige rechten van de Consument, is de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben.